Quick check of team performance

Meeskonna tulemuslikkuse kiirkontroll

Reesi Valge

Coachingu programmid juhile ja meeskonnale koos Reesi Valgega

Kas sina tead, milline on sinu meeskonna koostöövõime, sünergiatase ja sellest tulenev efektiivsus? Enamgi veel, kas meeskond seab ühiseid eesmärke ja teeb selleks kõik, et ühiselt nende poole püüelda? Võid sa olla kindel, et kõik teavad oma rolliga seotud ootuseid ja ülesandeid ning omavad tööks vajalikke vahendeid, sealhulgas piisavalt infot? On sul arusaam meeskonnaliikmete omavahelisest läbisaamisest, suhete dünaamikast ja individuaalsetest hoiakutest? Neile ja paljudele teistelegi küsimustele saad sa vastuse meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrolli käigus.

Kellele see on mõeldud?

Juhile ja 5…10-liikmelisele juhtivmeeskonnale

Kuidas see käib?

Lithne nagu 1-2-3-4, ent fokusseeritud ja strateegiline

1.5-2h meeskonnajuht: ootuste, eesmärkide ja protsessi võimaliku kasu sõnastamine

1.5-2h süvaintervjuu iga meeskonnaliikmega, et struktureeritud ja spetsiaalselt välja töötatud küsimuste alusel meeskonna koostöövõimet hinnata. Käsitletavad teemad: selgus eesmärkides (meeskonna “miks?”) ja vahe-eesmärkides, tunnustamine ja selle vajadus, vajaminevad oskused, ülesannete, tööprotsesside ja vastutusala selgus, koosolekute vajadus ja efektiivsus, arusaam sidusrühmade olemusest ja vajadustest, toimetulek muutustega, üksteise ja iseenda toetus ning isiklik kasv. Intervjuude käigus saadud teabe põhjal koostatame struktureeritud ülevaate ja hinnangu sinu tiimi tõhususele.

1.5-2h meeskonnajuht: esmane kokkuvõte intervjuude tulemustest (keskmised näitajad ja anonüümsed kommentaarid) hetkeolukorrast ülevaate saamiseks.

5-6h meeskond & juht: ülevaade süvaintervjuude tulemustest ja arutelu nende käigus selgunu üle; ühiselt edasise strateegia ja kokkulepete sõnastamine ning tegevusplaani koostamine.

Tulemused

Tõuseb teadlikkus nii iseenda, kaasliikmete kui ka meeskonna kui terviku tugevustest;

Tõuseb teadlikkus meeskonnatöö efektiivsust takistavatest asjaoludest, nn päris probleemidest ja väljakutsetest;

Nähakse mustreid ja dünaamikat, mis meeskonna sooritust piiravad;

Mõistetakse üksteise kui ka kogu meeskonna vajadusi, sõnastatakse probleemkohad ja väljakutsed;

Selginevad rollid ja vastutusalad ning ootused üksteisele;

Suureneb ühtsus ja entusiasm koos edasi liikuda;

Kujuneb fookus suurele pildile ja tulevikule ning valmib ilmnenud väljakutsete lahendusplaan;

Valmivad üheskoos sõnastatud strateegia ja visioon – valitakse kurss, mille suunas konkreetseid samme astuma hakatakse.

Loe blogist, mis on viis kõige olulisemat näitajat, mis teevad Sinu meeskonnast tulemusliku meeskonna.

Olles mõne nädala kuni paari kuu jooksul läbinud meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrolli, võite otsustada, et suudate sõnastatud väljakutsed ise lahendada. Hea võimalus aga on jätkata sama coachiga just meeskonna coachingut, mille käigus järgneva 6-12 kuu jooksul märkimisväärselt tulemuslikkust tõstate.