Realcoach OÜ õppekorralduse alused

Realcoach OÜ õppekorralduse alused

1. Üldsätted:

1.1 Realcoach OÜ korraldab täiskasvanutele täiendõppe koolitusi enesearenguksja erialaseks täiendamiseks

1.2 Realcoach OÜ lähtub täiendkoolituse korraldamisel täiskasvanute koolituseseadusest, täiendkoolituse standardist ning teistest asjakohastest õigusaktidestja dokumentidest.

1.3 Valdav osa õppetööst toimub Realcoach OÜ koolitus- ja nõustamiskeskuses, Kastani 42, Tartu; veebis otsekoolitusena või veebikeskkonnas. Organisatsioonisisesed koolitused viiakse läbi koolituse tellija koolitusruumides.

1.4 Õppetöö toimub koolitustena aastaringselt 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini. Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides, kus üks akadeemiline tund on 45 minutit. 

1.5 Koolitused toimivad individuaal- ja grupikoolitustena.

1.6 Koolitused toimuvad eesti keeles.

1.7 Õppetöö toimub erinevatel nädalapäevadel päevasel või õhtusel ajal võionlineõppe vormis osalejale sobival ajal.

1.8 Kontaktkoolituse gruppide suuruseks on 2-24 inimest.

1.9 Koolitusmaterjalid kuuluvad koolituse hinna sisse. 

2. Õppijate täiendkoolitusele vastuvõtu tingimused ja kord

2.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreeruda saab internetis (www.realcoach.ee), e-posti teel (info@realcoach.ee) või telefoni teel (54552212). Koolitusele registreerunud saavad registreerumise kinnituse e-posti aadressile.

2.1.2. Õppijal on õigus saada täiendavat infot e-posti teel (info@realcoach.ee) või telefoni teel (54552212).

2.2 Peale ostu sooritamist saadetakse arve ostus märgitud e-mailile.

2.3 Koolitusel osalemiseks vajaliku lisainfo: isikukood, e-mail, telefon ja osastehakse eraldi päring osaleja meiliaadressile.

2.4 Arve õigeaegne tasumine või erikokkuleppeline kinnituskiri annavad osalejalevõimaluse osaleda registreeritud koolitusel.

2.5 Kaks päeva enne kontakt- või veebikoolitust saab osaleja e-mailile kirjaõppega seotud lisainfoga.

3. Õppijate koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

3.1 Kui õppija ei saabu kokkulepitud koolituspäeval täiendkoolitusasutusse, siisarvatakse õppija koolitusest välja.

3.2 Koolituselt arvatakse välja õppija, kes rikub avalikku korda, segab teisi võikoolitajaid, on vägivaldne või alkoholi joobes.

3.3 Õppija avaldab ise selleks soovi

4. Koolituse eest tasumine, õppetasu soodustuse, vabastamise ja tagastamisening koolitusest loobumise kord

4.1 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel ülekandega. Arve väljastataksekohe peale ostu sooritamist osaleja e-mailile. Arve tuleb tasuda arvel toodudtähtajaks.

4.2 Osaleja võib koolitusest loobuda, teatades sellest ette Realcoach OÜ e-mailile: info@realcoach.ee või koolitajale.

4.3 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumistel kuni 14 päeva enne koolitust toimubraha tagastamine 100% ulatuses koolituse summast.

4.4 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumistel 7-13 päeva enne koolitust toimubraha tagastamine 50% ulatuses koolituse summast.

4.5 Kontakt- ja veebikoolitusest loobumistel kuni 3-6 päeva enne koolitusttoimub raha tagastamine 20% ulatuses koolituse summast.

4.6 Alla 3 päeva koolitusest loobumisel või koolitusel mitteosalemisel võikoolituse katkestamisel kuulub koolituse maksumus täies ulatuses mittetagastamisele.

4.7 Online programmide ja videokoolituste ostmisel raha tagasi ei maksta.

4.8 Raha tagasi garantiiga koolitustel tagastatakse summa täies mahus hiljemaltseitsme päeva jooksul, kui osaleja on ilmunud koolitusele õigeks ajaks(hilinemata), teatanud hiljemalt koolituse lõppemiseks, et antud koolituselt eiõppinud ta midagi ja on teinud seejärel läbi 15 minutilise intervjuu koolitajaga. Intervjuu eesmärk on koolitusi parendada ning mõista, mida osaleja oleksvajanud, et koolitus oleks olnud talle sobivam.

4.9 Raha tagastatakse samale arvele, kust toimus tasumine 3 tööpäeva jooksulpeale loobumisest teadasaamist.

5. Koolituse ära jäämine või edasi lükkamine

5.1 Koolituse korraldajal on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jättavõi koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitataksetelefoni või e-posti teel vähemalt kolmepäevase etteteatamisega. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu täiesmahus tagasi.

6. Kasutus- ja privaatsustingimused

6.1 Koolitaja kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon jaisikukood. Need lisatakse väljastatavale tunnistusele. Isikuandmeid töödeldaksevastavalt Eesti Isikuandmete Kaitse seadusele ja Euroopa Liidu isikuandmetekaitse üldmäärusele.

6.1 Koolitusele registreerumisega kinnitab õppija, et on tutvunud Realcoach OÜkasutus- ja privaatsustingimustega.

Realcoach OÜ kvaliteedi tagamise alused

7. Täiendkoolituse õppekavade kvaliteedi tagamine

7.1 Õppekava lähtub sihtgrupi vajadustest ning on õpiväljundipõhine

7.2 Iga täiendkoolitus koolitus omab õppekava, kus määratakse kindlaks: 

1) õppekava nimetus 

2) õppekava rühm 

3) eesmärk ja õppe sisu 

4) õpiväljund 

5) sihtgrupp ja õpingute alustamise tingimused 

6) õppe maht ja ülesehitus 

7) õppe keskkond ja õppe vahendid 

8) õppe meetodid 

9) hindamine ja väljastatav dokument 

10) koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või töökogemuse kirjeldus 

11) õppekava kinnitamise aeg

8. Täiskasvanute koolitaja kvaliteedi tagamine

8.1 Täiendkoolitust viivad läbi oma ala professionaalid, kes on vastava erialaseharidusega ja erialase töökogemusega koolitajad

9. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamine

9.1 Täiendkoolitus toimub veebis või mugavas ning loovat tööd soodustavadRealcoach koolitus ja nõustamiskeskuses või õppegrupile suurusele sobivatesruumides, kus on kaasaegsed esitlustehnikad ja praktiliseks tööks sobilikudvahendid.

10. Täiendkoolituse tagasiside kogumise kord

10.1 Koolituse lõpus täidavad osalejad tagasiside lehe, mis olenevalt koolitusesttäidetakse paberkandjale kohapeal või elektroonselt. Tagasiside sisaldabküsimusi koolituse korralduse, õppe sisu ning koolitajate kohta. Tulemuste põhjaltehakse parendused edasistest koolitustes.

11. Vaidluste lahendamise kord 

11.1 Koolitusasutuse ja õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlusedlahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi eiõnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju maakohtus.