Meeskonna tulemuslikkuse kiirkontroll

Meeskonna tulemuslikkuse kiirkontroll

Kogemus

Sirli Vaher

Mul on hetkel väga hea võrdlusmoment rahulolu-uuringu ja Realcoachi kiirkontrolli vahel. Kindlasti ei väida ma, et rahulolu-uuring ei ole oluline, kuid tänu kiirkontrollile sain ma oma meeskonna “hingeelust” oluliselt rohkem teada. Ja see on minu jaoks ääretult tähtis!

Taoline kiirkontroll oleks ilmselt tehtav ka ise, kuid kahtlen, kas kõik tiimiliikmed söandaks end juhiga vesteldes avada nii nagu coachiga ja kardan ka, et ühelgi tegusal juhil ei ole selle jaoks tegelikult piisavalt aega.

Igal juhul sai Fujitsu Persona meeskond kasu, sest neil avanes võimalus ausalt ja avatult oma mõtteid jagada ning tunda, et nad on olulised.
Mina aga sain objektiivse ja realistliku pildi ning kinnituse oma “kõhutundele”.
Lisaks tuli ilmsiks niimõnigi küsimus, mida ise pole osanud märgata, kuid mille lahendamisega nüüd tegelema saame hakata.

Kahtlemata soovitan!


On sul juhtunud, et tellisid populaarse koolituse või sündmuse, mille reklaam oli lihtsalt nii hea ja kõlav, et olnuks narr kõrvale jääda, kuid pärast toimumist tõdesid, et see polnud üldse see, mida sinu meeskond vajas? Võib-olla, et sinul isegi ei ole nii juhtunud, aga neid on palju, kellel on… Kuidas siis vältida taolist reklaami ohvriks langemist ja raha raiskamist? Esmalt selgita välja:

Milliste raskuste ja väljakutsetega sinu tiim päriselt silmitsi seisab?

Selleks mõtle läbi:

 • milline on meeskonna koostöövõime, sünergiatase ja sellest tulenev efektiivsus?
 • kas meeskond seab ühiseid eesmärke ja teeb selleks kõik, et ühiselt nende poole püüelda?
 • kas kõik teavad oma rolliga seotud ootuseid ja ülesandeid ning omavad tööks vajalikke vahendeid, sealhulgas piisavalt infot?
 • millised on meeskonnaliikmete omavaheline läbisaamine, suhete dünaamika ja individuaalsed hoiakud?

Nii võiks selguda, mida on sinu tiimil päriselt tarvis, et olla efektiivsemad, parandada suhteid ja ületada sujuva koostöö takistusi. Saan sulle seejuures toeks olla, sest sageli on inimestel end kolmandale osapoolele mõnevõrra lihtsam avada kui vahetule juhile.

Selleks, et anda sulle realistlik ja informatiivne pilt ning kaardistada meeskonna tervis, kutsun teid osalema personaalses ja süsteemses kolmanda osapoole ehk coachi juhitud meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrollis.

Kuidas see käib?


Lithne nagu 1-2-3-4, ent fokusseeritud ja strateegiline

1.5-2h meeskonnajuht: ootuste, eesmärkide ja protsessi võimaliku kasu sõnastamine

1.5-2h süvaintervjuu iga meeskonnaliikmega, et struktureeritud ja spetsiaalselt välja töötatud küsimuste alusel meeskonna koostöövõimet hinnata. Käsitletavad teemad: selgus eesmärkides (meeskonna “miks?”) ja vahe-eesmärkides, tunnustamine ja selle vajadus, vajaminevad oskused, ülesannete, tööprotsesside ja vastutusala selgus, koosolekute vajadus ja efektiivsus, arusaam sidusrühmade olemusest ja vajadustest, toimetulek muutustega, üksteise ja iseenda toetus ning isiklik kasv. Intervjuude käigus saadud teabe põhjal koostatame struktureeritud ülevaate ja hinnangu sinu tiimi tõhususele.

1.5-2h meeskonnajuht: esmane kokkuvõte intervjuude tulemustest (keskmised näitajad ja anonüümsed kommentaarid) hetkeolukorrast ülevaate saamiseks.

5-6h meeskond & juht: ülevaade süvaintervjuude tulemustest ja arutelu nende käigus selgunu üle; ühiselt edasise strateegia ja kokkulepete sõnastamine ning tegevusplaani koostamine.

Tulemused

 

 • Tõuseb teadlikkus nii iseenda, kaasliikmete kui ka meeskonna kui terviku tugevustest;
 • Tõuseb teadlikkus meeskonnatöö efektiivsust takistavatest asjaoludest, nn päris probleemidest ja väljakutsetest;
 • Nähakse mustreid ja dünaamikat, mis meeskonna sooritust piiravad;
 • Mõistetakse üksteise kui ka kogu meeskonna vajadusi, sõnastatakse probleemkohad ja väljakutsed;
 • Selginevad rollid ja vastutusalad ning ootused üksteisele;
 • Suureneb ühtsus ja entusiasm koos edasi liikuda;
 • Kujuneb fookus suurele pildile ja tulevikule ning valmib ilmnenud väljakutsete lahendusplaan;
 • Valmivad üheskoos sõnastatud strateegia ja visioon – valitakse kurss, mille suunas konkreetseid samme astuma hakatakse.

Loe blogist, mis on viis kõige olulisemat näitajat, mis teevad Sinu meeskonnast tulemusliku meeskonna.

Olles mõne nädala kuni paari kuu jooksul läbinud meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrolli, võite otsustada, et suudate sõnastatud väljakutsed ise lahendada. Hea võimalus aga on jätkata sama coachiga just meeskonna coachingut, mille käigus järgneva 6-12 kuu jooksul märkimisväärselt tulemuslikkust tõstate.

Kui soovid meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrolli kohta rohkem teada, kirjuta mulle reesi@realcoach.ee