Meeskonna Coaching – Systemic Team Coaching

Meeskonna tulemuslikkuse kiirkontroll

Reesi Valge

Kas sina tead, milline on sinu meeskonna koostöövõime, sünergiatase ja sellest tulenev efektiivsus? Enamgi veel, kas meeskond seab ühiseid eesmärke ja teeb selleks kõik, et ühiselt nende poole püüelda? Võid sa olla kindel, et kõik teavad oma rolliga seotud ootuseid ja ülesandeid ning omavad tööks vajalikke vahendeid, sealhulgas piisavalt infot? On sul arusaam meeskonnaliikmete omavahelisest läbisaamisest, suhete dünaamikast ja individuaalsetest hoiakutest? Neile ja paljudele teistelegi küsimustele saad sa vastuse meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrolli käigus.

Kellele see on mõeldud?

Juhile ja 5…10-liikmelisele juhtivmeeskonnale

Kuidas see käib?

Lithne nagu 1-2-3-4, ent fokusseeritud ja strateegiline

1.5-2h meeskonnajuht: ootuste, eesmärkide ja protsessi võimaliku kasu sõnastamine

1.5-2h süvaintervjuu iga meeskonnaliikmega, et struktureeritud ja spetsiaalselt välja töötatud küsimuste alusel meeskonna koostöövõimet hinnata. Käsitletavad teemad: selgus eesmärkides (meeskonna “miks?”) ja vahe-eesmärkides, tunnustamine ja selle vajadus, vajaminevad oskused, ülesannete, tööprotsesside ja vastutusala selgus, koosolekute vajadus ja efektiivsus, arusaam sidusrühmade olemusest ja vajadustest, toimetulek muutustega, üksteise ja iseenda toetus ning isiklik kasv. Intervjuude käigus saadud teabe põhjal koostatame struktureeritud ülevaate ja hinnangu sinu tiimi tõhususele.

1.5-2h meeskonnajuht: esmane kokkuvõte intervjuude tulemustest (keskmised näitajad ja anonüümsed kommentaarid) hetkeolukorrast ülevaate saamiseks.

5-6h meeskond & juht: ülevaade süvaintervjuude tulemustest ja arutelu nende käigus selgunu üle; ühiselt edasise strateegia ja kokkulepete sõnastamine ning tegevusplaani koostamine.

Tulemused

Tõuseb teadlikkus nii iseenda, kaasliikmete kui ka meeskonna kui terviku tugevustest;

Tõuseb teadlikkus meeskonnatöö efektiivsust takistavatest asjaoludest, nn päris probleemidest ja väljakutsetest;

Nähakse mustreid ja dünaamikat, mis meeskonna sooritust piiravad;

Mõistetakse üksteise kui ka kogu meeskonna vajadusi, sõnastatakse probleemkohad ja väljakutsed;

Selginevad rollid ja vastutusalad ning ootused üksteisele;

Suureneb ühtsus ja entusiasm koos edasi liikuda;

Kujuneb fookus suurele pildile ja tulevikule ning valmib ilmnenud väljakutsete lahendusplaan;

Valmivad üheskoos sõnastatud strateegia ja visioon – valitakse kurss, mille suunas konkreetseid samme astuma hakatakse.

Loe blogist, mis on viis kõige olulisemat näitajat, mis teevad Sinu meeskonnast tulemusliku meeskonna.

Olles mõne nädala kuni paari kuu jooksul läbinud meeskonna tulemuslikkuse kiirkontrolli, võite otsustada, et suudate sõnastatud väljakutsed ise lahendada. Hea võimalus aga on jätkata sama coachiga just meeskonna coachingut, mille käigus järgneva 6-12 kuu jooksul märkimisväärselt tulemuslikkust tõstate.

Meeskonna coaching

Reesi Valge

Coachingu programmid juhile ja meeskonnale koos Reesi Valgega

Meeskonna coaching´u abil algatatakse olulisi vestlusi, mis argipäevas kipuvad jääma tulemusplaanide, kasumiaruannete ja vaheeesmärkide varju. Selleks, et tugeva meeskonnana ühiselt liikuda, on tihtipeale mõistlik hetkeks peatuda ning õppida tegutsema targalt ning üksteisega arvestavalt koostööd teha. Aksepteerida lugupidavalt erinevusi ning üksteist tunnustada, võimendada tegevusi. Ühel lainepikkusel olev meeskond saavutab koos suurepäraseid tulemusi.
Meeskonna coaching’uga aitame tiimil:

luua selguse eesmärkide, tegevuskava ning prioriteetide kohta;

aitab näha eesmärki, miks seda kõike tehakse, milleks meeskond on üldse loodud;

avardab ja aitab näha suuremat pilti, mida meeskond ja sidusrühmad tulevikus vajavad;

loob usaldust nii meeskonna siseselt, kui suhtluses juhiga;

aitab luua arusaama rollides, vastutusalades ja koostöötamise protsessides.

Töötajate motiveerimine ja edukas meeskonna juhtimine peavad lähtuma tiimist endast. Valmisprogrammi luua pole võimalik, sellepärast loome selle üheskoos.

Loe lisaks meeskonna coachingu kohta siit.

Mis on meeskonna coachingu ja teiste coachingu tüüpide erinevus? Loe lisaks siit!

Tiimi suurus 5-10 inimest. Meeskonna coachingu kestvus 6-12 kuud.