Juhtimisvestlused

Koolitus: iga hea juht tunneb juhtimisvestluste kunsti

Teemavaldkond: suhtlemisoskused, juhtimine

Sihtrühm: kõik meeskonnajuhid, kes vajavad tulemuste saavutamiseks tõhusat meeskonnatööd ja usalduslikku suhet

Eesmärk: kaevuda läbi kogemusõppe juhtimisvestluste teemasse, omandada vajalikke tehnikaid ja tööriistu, analüüsida vestluste läbiviimise etappe ja harjutada läbi vestlustel tekkivaid keerulisi olukordi.

Kogenud juhtimiscoachina tean hästi, kui kriitilist rolli mängivad juhtimistasandilt initsieeritud vestlused organisatsioonikultuuri kujundamisel, kasvu soodustamisel ja tulemuste saavutamisel. Ennekõike tegevjuhtidele, personalijuhtide ja meeskonnajuhtide seisukohast on mõjusate juhtimisvestluste läbiviimine hädavajalik, et tuvastada töötajate anded, jagada tagasisidet ja toetada meeskondlikke algatusi.

Regulaarsed juhtimisvestlused aitavad ettevõttel parandada töötajate jõudlust, suurendada töötajate rahulolu ja luua tugevat organisatsioonikultuuri.

 

See koolitus on mõeldud sulle, kui endalt küsinud:

  • Kuidas suhelda tõhusalt erinevate töötajatega?
  • Milline peaks olema minu kui juhi roll ja suhtumine erinevatesse vestlustes?
  • Kuidas anda konstruktiivset tagasisidet ja motiveerida töötajaid?
  • Kuidas lahendada konflikte ja raskusi töötajatega?
  • Kuidas seada selgeid eesmärke ja ootusi?
  • Kuidas jälgida ja hinnata töötajate arengut ning panust ettevõttesse?
  • Milliseid strateegiaid ja tehnikaid saab kasutada eduka vestluse läbiviimiseks?
  • Kuidas ma enda hirme saan ületada, et vestluste tulemusena oleks mul tiimiga usalduslik suhe?

AEG
kokkuleppel*

KOHT
kokkuleppel

KESTVUS
4 ak. tundi 

OSALEJATE ARV
 8-16

HIND
249€/osaleja

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

* koolitus on mõeldud meeskondadele, kuid kui soovid individuaalselt osaleda, anna endast märku ja kui huvilisi koguneb vähemalt 10, kutsume grupi kokku ning korraldame koolituse.

Koolitaja: Katrin Rohtla, juhtimiscoach

Katrin Rohtla

KOOLITUSE TULEMUSEL:

saad teadmised erinevate juhtimisvestluste (koostöö-, tulemus-, arengu-, tagasiside ja 1-1 vestlused) eesmärkidest, protsessist, etappidest ja läbiviimise struktuurist, mis aitab eesmärke saavutada.

mõistad juhi roll vestluste läbiviimisel ja saad teadlikuks ka juhi vestlustega seotud hirmudest

saad kogemuse vestluste läbimängimise, analüüsimise ja tagasisidestamise teel

omandad uudsed tööriistad, mis toetavad sinu vestlusi ja annavad positiivses mõttes juurde värskust ja kaasaaegsust

saad kogemuse, mis annab julgust ja pealehakkamist edapsidi ise erinevaid vestlusi õigel ajal läbi viia ja katsetada.


ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitaja

Katrin Rohtla on töötanud üle 14 aasta juhtivas rollis, sellest üle 8 aasta IT sektoris juhtinud tiimide tööd ja ärisuundi, juurutanud agiilseid metoodikaid nii tiimi kui ka ettevõtte tasemel, koostanud ja ellu viinud strateegiaid. 

Ta on läbinud AoEC Coachingu programmi “Practitioner Diploma in Executive Coaching” ning meeskonnacoachingu programmi “High Performance Team Coach”. Katrin jätkab oma teekonda pidevalt ennast täiendades ja kogemusi omandades. Ta on International Coaching Federationi ja selle Eesti allorganisatsiooni liige ning omab rahvusvahelist sertifikaati.

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega – praktilised harjutused gruppides või paarides, rollimängud, grupiarutelud, praktilised näited, osalejate juhtumite analüüsid; teooria moodutab ca 50% koolituse mahust. Eestikeelsed lisamaterjalid, mis toetavad erivate vestluste läbiviimist (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Seega on koolitusel rõhk tüüpilisemate konfliktete suhtlusolukordade läbimängul, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomisel, praktikas rakendatavate konfliktide lahendamise tehnikate kasutamisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.