Juhi enesekindluse meistriklass

Koolitus: juhi enesekindluse meistriklass

Teemavaldkond: Juhtimine ja haldus

Sihtrühm: juhid ja personalijuhid, tippspetsialistid, tiimijuhid ning meeskonnad, kes vajavad tulemuste saavutamiseks omavahelist usaldust ja tõhusat koostööd

Eesmärk: tõsta juhi enesekindlust oluliste, sh ka ebapopulaarsete otsuste langetamisel ja väljakutsetega tegelemisel

Ilmselt on väga paljudel juhtidel, olgu tegemist alles algaja või juba kogenud juhiga, tulnud oma rolli täites ebakindlusega silmitsi seista. Näiteks on tekkinud kahtlus oma otsuste õigsuses või kõhklus juhtimisega seotud väljakutsete lahendustes. Juhi enesekindlust mõjutavaid olukordi ja ka tegureid on omajagu ning just neid me koolituse “juhi enesekindluse meistriklass” käigus ka adresseerime. Ikka selleks, et sinu enesekindlust selles vastutusrikkas rollis suurendada.

Niisiis, käsitleme selle koolituse käigus peamisi tegureid, mis võivad sinu kui juhi enesekindlust kõigutada. Muu hulgas räägime hirmust ebaõnnestumiste ees, perfektsionismist, enese võrdlemisest teistega (mida teised minust arvavad), isikliku tunnustuse mitte tajumisest, isiklikest ebakindlustest, juhtimisalastest väljakutsetest ning töö ja eraelu vahelise tasakaalu leidmisest. Arutleme, kuidas mõtted nagu “kas ma teen oma tööd hästi?” või “miks ma ei suuda olla edukas nagu teised juhid?”,  “miks mul on nii raske EI öelda?” mõjutavad meie juhtimisstiili ja -efektiivsust. 

KOOLITUSPÄEV 1
14. märts

Esimene koolituspäev on suunatud sinu isiklikule arengule ja enesekindluse kasvatamisele juhina. Keskendume praktilistele oskustele ja tehnikatele, mis aitavad sul eelpool sissejuhatatud väljakutseid ületada. Õpime, kuidas tugevdada eneseusku, parandada suhtlemisoskuseid, tulla toime keeruliste olukordadega ning luua tõhusaid strateegiaid enesekindluse ja -teadlikkuse suurendamiseks. Saad kaasa praktilised tööriistad ja teadmised, mida kohe oma igapäevatöös rakendada.

KOOLITUSPÄEV 2
15. märts 

Teise päeva fookuses on juhi tööriistad ja võtted, mis tõstavad meeskonna efektiivsust ja toetavad iga meeskonnaliikme arengut. Kasutame  interaktiivseid meetodeid nagu rühmatööd, juhtumianalüüsid, rollimängud ja arutelud, et saaksid õpitud teadmisi ja oskuseid koheselt järele proovida. Käsitleme järgmisi põhiteemasid:

  • coachiv juhtimisstiil, selle põhimõtted ja mõju meeskonnale
  • coachiva juhi oskused: enesejuhtimine, aktiivne kuulamine, intuitsiooni kasutamine, võimsad küsimused, selge kommunikatsioon, eesmärgistamine 
  • praktilised harjutused ja tehnikad, kuidas coachiva stiili abil meeskonna potentsiaali maksimaalselt ära kasutada
  • arendavad 1:1 vestlused, ehk kuidas viia läbi tulemuslikke ja arendavaid üks-ühele vestlusi
  • meeskonnasisesed kokkulepped, nende loomise mudelid ja harjutused
  • meeskonna efektiivsuse tõstmine, eesmärgistamise ja protsesside juhtimise tehnikad Systemic Team Coachingu ja agiilise lähenemise meetodid.

Koolitus “juhi enesekindluse meistriklass” keskendub iga osaleja vahetule kogemusele ja erinevate juhtimisvõtete ning strateegiate harjutamisele, mis aitavad tõsta nii enda kui ka meeskonna efektiivsust.

Lisainfo

Et saaksid koolitusest “juhi enesekindluse meistriklass” maksimaalselt kasu, soovitame sul osa võtta mõlemast koolituse päevast. Kui aga tunned, et oled ühe või teise päeva teemadest piisavalt teadlik, saad osalemiseks valida ka vaid ühe päeva. Sellisel juhul täpsusta oma soov broneerimisvormi vastavas lahtris. Antud koolituse ühe päeva tasu on eraldi ostes 199 eur + km.


AEG
kokkuleppel

KOHT
kokkuleppel

KESTVUS
16 ak. tundi, sh 8 tundi auditoorne ja 8 tundi praktiline 

OSALEJATE ARV
 kuni 24

HIND
al 379€

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

Koolitajad: Reesi Valge, juhtide ja meeskondade coach ning Elo Mets, Gestalt psühhoterapeut väljaõppes

415241328_746006460444533_3040655526972490489_n

KOOLITUSE TULEMUSEL OMANDAD:

tehnikad, kuidas oma enesekindlust juhi rollis suurendada

oskused hirmude ja perfektsionismi ületamiseks

tõhusad suhtlemistehnikad meeskonna dünaamika parandamiseks

praktilised tööriistad keeruliste olukordade ja konfliktide lahendamiseks

oskuse ette valmistada ja läbi viia efektiivseid koosolekuid

oskuse rakendada coachiva juhtimisstiili põhimõtteid meeskonna arengu toetamiseks

oskuse viia läbi arendavaid ja tulemuslikke üks-ühele vestlusi

oskuse kasutada meeskonnasiseste kokkulepete loomise mudeleid meeskonna ühtsuse tugevdamiseks

oskuse integreerida süsteemse meeskonnacoachingu ja agiilise lähenemise meetodeid meeskonna eesmärkide seadmisel

eneseanalüüsi oskused pidevaks isiklikuks ja professionaalseks arenguks


ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitajad

Reesi Valge on akrediteeritud coach ja omandanud kõrgeima rahvusvaheliselt tunnustatud meeskonna coachi kvalifikatsiooni Global Team Coaching Institute`s. Tal on kogemus mitmete väga mitmetahuliste meeskondade juhtimisega nii Eestis kui välismaal ja sellest ajendatuna jõudis ta ligi kuus aastat tagasi tõdemuseni, et just coachina saab ta kõige enam väärtust luua. Nende kuue aasta vältel on Reesi coachinud ridamisi tippjuhte ning väiksemaid ja suuremaid meeskondi.

Elo Mets on kliiniline Gestalt psühhoterapeut väljaõppes. Ta on omandamas magistrikraadi Londonis Metanoia Instituudi kliinilise Gestalt psühhoteraapia magistriprogrammis (MSc), mis on akrediteeritud Middlesex’i Ülikooli poolt. Elo on läbinud ka Tartu Ülikooli psühholoogiaained: arengupsühholoogia, kliiniline psühholoogia, psühhopatoloogia ning Ühendkuningriigi Gestalt Praktikute Ühingu liige (UK Association of Gestalt Practitioners, UKAGP).

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega – teooria osa kombineeritakse praktilise õppega gruppides või paarides, toimuvad rollimängud, grupiarutelud, praktilised näited, osalejate juhtumite analüüsid, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomine ja tööriistade praktiline kasutamine; teooria moodutab ca 50% koolituse mahust. Eestikeelne töövihik (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Seega on koolitusel rõhk tüüpilisemate konfliktete suhtlusolukordade läbimängul, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomisel, praktikas rakendatavate konfliktide lahendamise tehnikate kasutamisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.